HEADING_CONTACT_US_POPUP_TITLE

HEADING_CONTACT_US_POPUP_SUBTITLE

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Internetový obchod zencart

1.Registrácia

  • Klient sa môže registrovať a resp.objednať  službu na stránke zencart.sk - podobne ako v iných internetových obchodoch, alebo stačí zaslať email na admin@zencart.sk prípadne cez kontaktný formulár


Klient si môže zrušiť registráciu po uskutočnení platby  (aj v prípade platby cez internet) keď o to požiada.

Klientovi kedykoľvek vymažene jeho údaje, ktoré zadal pri registrácii ak o to požiada formou emailu na adresu admin@zencart.sk

2.Platba

  • V našom obchode poskytujeme nasledovné možnosti platby

-Na  dobierku

-Na účet

3.Reklamácie

  • Reklamácie sú vybavované

-mailom na adrese admin@zencart.sk

-telefonicky na čísle 0903750000

  • Spôsob vrátenie peňazí

-peniaze sa vrátia podľa dohovoru so zákazníkom.

Prečítajte si pozorne nasledujúce podmienky pre objednanie služieb zencart.sk

Predmet zmluvy - Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť oprávnenie k výkonu práva užiť dielo špecifikované touto zmluvou.

Dielom v tejto zmluve sa rozumie sofwarové riešenie Poskytovateľa pre založenie a prevádzku elektronického obchodu Nadobúdateľa.

Účel zmluvy - Účelom tejto zmluvy je, aby nadobúdateľ získal oprávnenie k výkonu práva užívať dielo špecifikované touto zmluvou a za pomoci tohto diela ponúkať svoj tovar či služby prostredníctvom siete internet.

Rozsah poskytnutého oprávnenia - Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi touto zmluvou všetky práva na užívanie poskytovateľom vylepšené softwarové riešenie, šírené pod licenciou GNU GPL.

Poskytovateľ je oprávnený bez súhlasu nadobúdateľa meniť softwarové riešenie, vždy ale tak, aby bola zachovaná pôvodná funkčnosť softwarového riešenia a aby nebol dotknutý účel tejto zmluvy.

Poskytovateľ prehlasuje, že dodávané softwarové riešenie je dodávané a šírené pod licenciou GNU GPL čo v praxi znamená, že je voľne šíriteľné.

Rozsah poskytnutého oprávnenia - Táto zmluva sa uzatvára na dobu platnosti zmluvy "Zmluva o poskytovaní služieb webhostingu a ďalších služieb".

Obe zmluvné strany týmto prehlasujú, a potvrdzujú, že všetky ustanovenia a podmienky tejto zmluvy boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami slobodne, vážne a určite nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

Zmluva o poskytovaní služieb webhostingu a ďalších služieb

platná od januára 2015

ktorú v súlade s ustanoveniami § 269 odstavca 2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, uzatvárajú :

Matej Kontroš, Dubová 11

052 01 Spišská Nová Ves

Email: admin@zencart.sk
Telefón: 0903750000 
IČO: 46397639
DIČ: 1082163753
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s:  0425039576/0900


a fyzickou osobou (firmou)

Meno .........................(názov spoločnosti)
Priezvisko....................( ako Nadobudateľ )


Predmet zmluvy - Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať Nadobudateľovi, Objednávateľovi služby v oblasti registrácie a správy doménových mien, webhostingu, prevádzkovania softwarových riešení pre prevádzku elektronického obchodu, redakčných, prezentačných systémov
a iných aplikácií a služieb podľa špecifikácie v objednávke Nadobúdateľa a v závislosti na aktuálnych cenových podmienkach Poskytovateľa.

Nadobúdateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že za poskytované služby riadne uhradí zjednanú odmenu, ktorá je určená dohodou zmluvných strán a ktorá bola Nadobúdateľovi v súlade s všeobecne záväznými predpismi oznámená pred uzatvorením tejto zmluvy.


Registrácia domény

Poskytovateľ zabezpečí pre Nadobúdateľa registráciu domény druhej úrovne na základe platných pravidiel registrácie domén druhej úrovne. Pritom nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény.
Zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. O výsledku registračného procesu je Nadobúdateľ informovaný prevádzkovateľom až po jeho ukončení. V prípade že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať zákazník má právo požiadať o inú doménu alebo o vrátenie poplatku v plnej výške.
Poplatky za úspešnú registráciu domény sú nevratné. Aj po predčasnom ukončení hostingu zo strany Nadobúdateľa zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie. Ceny za registráciu domén sú dotované ceny, reálne náklady na registráciu domény sú o 7€ vyššie. Nadobúdateľ súhlasí, že pri predčasnom zrušení hostingovej služby z jeho strany, bude vrátený poplatok nižší o reálne náklady na registráciu domény.
V prípade, že vznikne spor tretej strany o doménu, ktorá bola registrovaná na meno poskytovateľa (tj. zrýchlená registrácia), bude Nadobúdateľ vyzvaný poskytovateľom na preregistrovanie domény do vlastníctva Nadobúdateľa . Týmto bude Nadobúdateľ zodpovedný za riešenie sporu s treťou stranou. Pokiaľ Nadobúdateľ neučiní záujem alebo kroky k preregistrovaniu domény na svoje meno, je poskytovateľ oprávnený vzdať sa domény s cieľom vyhnúť sa sporu.

Prevádzka serveru

Poskytovateľ v rámci možnosti zaistí nepretržitú prevádzku domény Nadobúdateľa , t.j. zaistí prístup účastníkom siete Internet k www stránkam Nadobúdateľa a možnost aktualizovať obsah www stránok. Poskytovateľ ďalej zaistí prístup Nadobúdateľa k jeho e-mailovým schránkam, resp. presmerovanie e-mailových správ na adresu, ktorú si zvolí Nadobúdateľ .
Čas, počas ktorého prístup k službe môže byť obmedzený z dôvodov údržby a nevyhnutných zmien v sieti je v skorých ranných hodinách, kedy je návštevnosť najnižšia.. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo ušlý zisk zákazníka v súvislosti s používaním www služieb.
Nadobúdateľ zodpovedá za technickú správnosť www stránok. V prípade využívania poskytovaných služieb:
- v rozpore so zákonmi
- v rozpore s dobrými mravmi
- na rozosielanie spamu
- na skladovanie nadmerného množstva hudobných a video súborov (mp3 , avi ... )
ma poskytovateľ právo na okamžité ukončenie prevádzky. V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný vrátiť predplatné. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri využívaní poskytovaných služieb. V prípade akýchkoľvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu neodporujúcemu zákonu, Nadobúdateľ zodpovedá za škodu ktorá týmto konaním poskytovateľovi vznikla.
Na serveroch nie je povolené umiestňovanie erotických, warez, download a verejných chat stránok.

Platobné podmienky

Užívateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úplatu za poskytnuté služby (ďalej len "poplatky"), a to v rozsahu a vo výške stanovenej v cenníku, ktorý musí byť verejne dostupný na internetovej stránke www.zencart.sk


Zmluvné pokuty a penále

V prípade že vinou poskytovateľa nebude počas dňa zabezpečená dostupnosť služieb minimálne 99.5% má zákazník nárok žiadať za každý takýto deň 1 deň prevádzky zadarmo. Do nedostupnosti sa nezahŕňajú výpadky spôsobene nedostupnosťou spojenia medzi zákazníkom a našimi servermi, krátke nedostupnosti spôsobené reštartom služieb a nutnou technickou údržbou, nedostupnosť spôsobená treťou stranou a výpadkom napájania alebo konektivity u nášho poskytovateľa pripojenia.
Pokiaľ Nadobúdateľ nezaplatí faktúru do 10 dní po splatnosti, môže poskytovateľ znemožniť prístup ku službe a k prehliadaniu WWW stránky užívateľom siete internet.


Údaje poskytnuté v objednávke

Užívateľ prehlasuje, že súhlasí so spracovaním údajov vyplnených v objednávke a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou službou. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať tieto údaje mimo rozsah nutný na sprevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu.


Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ na základe písomnej požiadavky Nadobúdateľa umožní zmenu prevádzkovateľa DNS. Týmto úkonom poskytovateľ zároveň prestáva poskytovať služby podľa vyššie uvedených bodov tejto zmluvy.

 

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedeného vyššie, e-mailom na adrese admin@zencart.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorého znenie si môže skopírovať TU. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako je postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, je možné po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Zaväzujeme sa bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré sme od neho prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka.

c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil.

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

e) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

f) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky.

Inštalácia internetového obchodu zadarmo

Pri nainštalovaní internetového obchodu zadarmo si zákazník nemá právo uplatňovať akékoľvek nároky na nami ponúkaný free software zencart verzie 153. Je potrebné si uvedomiť, že Zen Cart  je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY a dokonca aj bez predpokladanej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL a je distribuovaný pod GNU General Public License. Prípadné reklamácie nám slúžia iba ako pomoc pri vylepšovaní tohoto softwéru, ale nie sú nárokovateľné bezodplatne. Nenesiem zodpovednosť za akékoľvek straty či prípadné iné ujmy na majetku alebo inak, pri používaní tohoto sowtware